raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۱۳. امینم

وی از ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ به دلیل ترانه ضد جنگ خود “مش” به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. این فیلم نشان می دهد که ایجاد ترس و وحشت توسط دولتمردان، که چه به صورت محلی و چه در سطح کشور تحمیل می شوند، برای اداره ی مردم بسیار مؤثر است.

موزیک ویدئو “مش

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل