۱۴. تاکسین شیناواترا

(نخست وزیر سابق تایلند): راهنمای افتخاری از ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴، به دلیل اقدام وی در راستای مقابله با خشونت به روشی خلاقانه و صلح آمیز. وی برای کمک به پایان خشونت در یک منطقه تحت تسلط مسلمانان تایلند، هواپیماهای نظامی که هزاران کاغذ “بمب های صلح” می انداختند را راهی کرد، که بعضی از آنها حاوی وعده های آموزش یا اشتغال بودند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل