raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲۱. سیندی شیهان

در ۸ نوامبر ۲۰۰۵، رائل برای ارتقاء صلح و عدم خشونت عنوان “راهنمای افتخاری بشریت” به وی اعطا کرد. پسر شیهان، کِیسی در حین کار در عراق کشته شد، و پس از مرگ او، وی خواستار توضیحی درباره جنگ از جانب رئیس جمهور جورج بوش شد، و بی وقفه به این کار ادامه داد. او با تأسیس اردوگاهی در نزدیکی دروازه های مزرعه کرافورد خود برای اعتراض عمومی به جنگ و مرگ و میر های بی معنی که در آن صورت گرفته است، جنبش صلح ایالات متحده را برای نسل جدید دوباره تقویت کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل