raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲۹. پادشاه جیگم سینگ وانگچاک

وی در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۰۶ به عنوان راهنمای افتخاری به دلیل قاعده حکیمانه خود که نشان از صلح و عشق به تمام بشریت بود، منصوب شد. رائل به ویژه از وی برای تأکید بر “شادی انبوه ملی” بر رشد اقتصادی قدردانی کرد. وی همچنین از تصمیم پادشاه برای ایجاد پادشاهی بوتان به عنوان اولین کشور غیر سیگاری، ستایش کرد. مراقبت هایی که برای محافظت از کشور در برابر آلودگی فرهنگی ناشی از توریسم بیش از حد انجام می شود، و پیشنهاد وی برای کنار گذاشتن قدرت خود به عنوان فرد اعلی و انجام مراحل دموکراتیک. این کشور به واسطه تلاش های او اکنون یک سلطنت مشروطه است نه یک سلطنت مطلق. وی که با احترام مردمش، قدرت را پس از رأی دموکراتیک حفظ کرد، سپس در اواخر سال ۲۰۰۶ به نفع فرزند ارشد خود کنار رفت.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل