raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۳۶. شیخ محمد بن راشد آل-مکتوم

رائل در ۲۶ ماه مه ۲۰۰۷ عنوان راهنمای افتخاری را به وی اعطا کرد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، به عنوان حاکم دبی، وی ۱۰ میلیارد دلار برای یک صندوق آموزشی در خاورمیانه اختصاص داد، جایی که ۴۰ درصد از زنان از دسترسی به آموزش و پرورش برخوردار نیستند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل