۳۸. تیکن جها فکولی

رائل در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷عنوان راهنمای افتخاری را به وی اعطا کرد. این چهره مشهور ساحل عاج برای اعتراض به سنت وحشیانه ختنه کردن دستگاه تناسلی زنان، ترانه “نه به برش” را نوشت. وی همچنین تعهد خود را در ترویج وحدت ، صلح و بخشش آفریقا ابراز کرده است.

موزیک ویدئوی او “نه به برش

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل