raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۳۹. دانیل بارنبیم

این رهبر و پیانیست مشهور، یک شهروند اسرائیلی، به دلیل ارتقاء صلح در خاورمیانه و حمایت از حقوق فلسطین، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۸ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل