raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵۰. یواو شمیر

او از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ به خاطر دیدگاه جنجالی اش در مورد سیاست های سیاسی اسرائیل در مستندهایش “ایست بازرسی” و”افترا” به عنوان راهنمای افتخاری نامزد شد.

مستند او “ایست بازرسی

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل