raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵۲. ایلان پاپه

وی از تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ به دلیل دیدگاه خود در مورد عدالت و اعلامیه وی در مورد رهبران فعلی اسرائیل به عنوان جنایتکار برای اقدامات وحشتناک بسیاری علیه مردم فلسطین به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل