۵۳. نورمن فینکلستین

وی از ۷ مارس ۲۰۱۱ به عنوان راهنمای افتخاری به دلیل انتقادات تند و خوب خود علیه دولت اسرائیل و همچنین برخورد اسرائیل با مردم فلسطین، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل