raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵۷. مردخای وانونو

وی به دلیل ۲۵ سال تلاش خود برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، از ۲۱ مه ۲۰۱۱ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او که زندگی خود را برای صلح به خطر می اندازد ، تکنسین هسته ای اسرائیلی است که در سال ۱۹۸۶ برنامه های مخفی اسرائیل را به یک رسانه انگلیسی برملا کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل