raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۶۰. جان ریچارد پیلگر

وی از تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ به دلیل انتقاد شدید از سیاست های غرب و عزم وی برای گزارش حقایق بدون سانسور به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل