raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۶۳. جیکوب زوما

وی در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۱ به دلیل سرزنش مسیحیت به خاطر وجود یتیمان و خانه های سالمندی به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. جیکوب زوما از سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور آفریقای جنوبی بوده است و این بیانیه را در آغاز کارآزمایی ایمنی جاده ای و آگاهی از جرم بیان کرد. وی همچنین در سخنان خود گفت، آفریقایی ها، مدتها قبل از ورود دین و بشارت، روش های خاص خود را برای انجام کارها داشتند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل