raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۶۷. ژاک کوهن

وی در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ به دلیل کار و اعلامیه های شبیه سازی طرفدار بشر، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد (رجوع کنید به علوم و تحقیقات علمی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲: اولین نوزادان ژنتیکی جهان متولد شدند). ژاک کوهن یک جنین شناس هلندی است که در نیویورک زندگی می کند و در حال حاضر مدیر رپروژنتیک است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل