raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۷۱. استیون هاوکینگ

وی در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۳ به دلیل تصمیم خود برای خروج از كنفرانس رئیس جمهور اسرائیل برای حمایت از تحریم دانشگاهی علیه اسرائیل، در رابطه با اشغال فلسطین، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل