۷۳. اران الهایک

وی در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۱۳ به عنوان راهنمای افتخاری از بشریت منصوب شد. بخاطر مطالعه ژنتیکی بحث برانگیز وی، مبنی بر حمایت از یهودیان اشکنازی از خزریه، نه فلسطین. او سایر ژنتیک شناسان را به چالش می کشد که یهودیان از نظر ژنتیکی بیشتر از همسایگان غیر یهودی خود به یکدیگر شبیه هستند، و همچنین به چالش می کشد که آنها یک خاستگاه مشترک خاورمیانه ای دارند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل