raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۷۷. مت دیمون

وی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ توسط رائل مایتریا به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. با استفاده از نفوذ صفحه نمایش بزرگ خود به عنوان یک بازیگر مشهور آمریکایی برای کمک به دلایل مهمی، مانند کارهای او در مورد آب تمیز برای همه، یا مبارزات او برای آموزش عمومی و مهمتر از همه، برای سخنان وی با تأیید نوشته های مورخ فقید هوارد زین در مورد نافرمانی مدنی.

سخنرانی او “مشکل اطاعت مدنی است

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل