raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۸۷. دوناتو سیتو

دوناتو ویتو به دلیل موقعیت شجاعانه عمومی برای استقبال از رائلیان در رستوران خود پس از امتناع تبعیض آمیز از مکانی دیگر و علی رغم تعصبات اصلی رسانه ها ، در۶ دسامبر ۲۰۱۵ عنوان راهنمای افتخاری دریافت کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل