raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۹۳. نانا آکوفو-آدو

در ۱۵ آگوست ۲۰۱۹ توسط رائل مایتریا برای پروژه سال بازگشت خود به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد، که کاملاً مطابق با پروژه بازگشت به کاما است، که توسط مایتریا رائل در سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، و آن انتقال داوطلبانه دانش و ثروت به کاما (آفریقا) است، افرادی که از نژاد آفریقایی هستند و در خارج از کشورهای آفریقایی متراکم شده اند. نانا آکوفو-آدو از ژانویه ۲۰۱۷ رئیس جمهور غنا است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل