raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۹۴. نیکولاس مادورو

در ۲۸ مارس ۲۰۲۰ توسط مایتریا رائل به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد تا پس از صدور کیفرخواست خود و پس از فراخوان برای دستگیری وی توسط ایالات متحده، حمایت خود را نشان دهد، که این قسمت دیگری از امپریالیسم بی پایان آمریکا است که مانع زندگی کشورها طبق فرهنگ و سیاسی خود می شود.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل