۹۵. دکتر آريکانا چيهومبوري کوائو

در ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ توسط مایتریا رائل به دلیل تعهد بی دریغ خود در مبارزه برای استعمار و توسعه واقعی کاما، راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل