ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2005 เรส่งขอแสดงความยินดีส่วนตัวของเขากับ Nicholas Negroponte และตั้งชื่อเขาคู่มือกิตติมศักดิ์สําหรับความก้าวหน้าของการศึกษาในประเทศที่ยากจน มุ่งมั่นที่จะให้เด็ก ทั่วโลกมีวิธีการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน Negroponte เป็นประธาน One Laptop Per Child ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่จัดหาคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพง (ต่ำากว่า $ 100) ที่กําหนดไว้สําหรับเด็กในประเทศยากจน