ได้รับรางวัลจากคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2015 (70 a.H.) สําหรับความคิดริเริ่มของเขาที่จะนําเสนอในร้านอาหารของเขาในอิสราเอล 50 เปอร์เซ็นต์ปิดแต่ละจานของถั่วชิกพีวางที่โต๊ะที่นั่งชาวยิวอาหรับด้วยกันนี้เป็นการตอบสนองต่อการแพ้ที่เพิ่มขึ้นโดยทั้งอาหรับและอิสราเอลหัวรุนแรง