تماس

رائلیان را در منطقه خود پیدا کنید

صفحات ویژه

دفتر مرکزی جنبش بین المللی رائلیان

P.O. Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل