با ما تماس بگیرید

نماینده منطقه ای شما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.

نام*
ایمیل*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

دفتر مرکزی جنبش بین المللی رائلیان

P.O. Box 225
CH-1211 ژنو 8
Switzerland

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

Happiness Academy Germany-Netherlands

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل