پیام هایی
از آفرینندگان ما

اینجا جایی است که می توانید کتاب های فیزیکی را تهیه کنید!

اگر هنوز امیدی برای نجات بشریت وجود داشته باشد چه؟ و همچنین برای یافتن خوشبختی که قرار است همه ما به عنوان یک انسان داشته باشیم؟
قدمهایی که باید برداریم در کتابهای نوشته شده توسط رائل مایتریا ثبت شده است، کتابهایی که پیامهایی را که ازفراسوی ستاره ها دریافت کرده است، پخش می کنیم.

آیا دوست دارید این کتابهای بسیار مهم را به صورت فیزیکی در اختیار داشته باشید؟ آنها در حال حاضر در دسترس هستند!

کتاب ها

این کتاب ها که زندگی شما را تغییر خواهد داد

      نمادها

      منطقه خود را برای خرید مدال انتخاب کنید

      مراقبه ی حسی

      بیداری ذهن با بیداری بدن

      لوازم جانبی