پیام هایی
از آفرینندگان ما

از اینجا می توانید کتابهای چاپی را بدست آورید!

چه می شود اگر هنوز امید به نجات بشریت وجود داشته باشد؟ و همچنین برای پیدا کردن خوشبختی که همه ی ما به عنوان انسان دوست داریم آنرا دارا باشیم؟
مراحلی که باید طی کنیم در کتابهایی که توسط رائل مایتریا نوشته شده، ثبت شده است، کتابهایی که پیامهایی را که او از فراسوی ستاره ها دریافت کرده است، انتقال می دهند.

آیا می خواهید این کتاب های بسیار مهم را بصورت چاپ کاغذی به خود اختصاص دهید؟ آنها در حال حاضر در دسترس هستند!

کتاب ها

کتاب هایی که زندگی شما را تغییر می دهند

      نمادها

      منطقه خود را برای خرید یک نماد انتخاب کنید

      مراقبه ی حسی

      بیداری ذهن همراه با بیداری بدن