raelian movement logo_White

جنبش رائلیان در سال ۱۹۷۴، چند ماه پس از برخورد بین رائل، بنیانگذار آن و یکی از الوهیم، دانشمندانی که ما را آفریدند، تأسیس شد. از زمان تأسیس به طور پیوسته رشد کرده و هم اکنون بیش از ۱۳۰،۰۰۰ عضو در بیش از ۱۲۰ کشور جهان دارد. تقریباً ۳۰۰ نفر از این اعضا راهنماهایی هستند که مطابق با بخشنامه های رائل، راهنمای فعلی راهنماها، فعالیت های جنبش را هدایت می کنند.

هدف اصلی این فعالیتها انجام مأموریت دو جانبه جنبش رائلیان است:

1. پخش پیام الوهیم

2. ساخت سفارت الوهیم بر روی زمین با توجه به مشخصات شرح داده شده در پیام

Elohim_UFO

جنبش رائلیان یک سازمان غیر انتفاعی است. این بودجه توسط اعضای آن، که اهداف مشترکی را سهیم هستند، کاملاً تأمین می شود. بدون استثنا همه ی اعضا، وقت خود را داوطلبانه، به این معنی که این وجوه صرفاً برای اقداماتی که از ماموریت، فعالیت ها و اجتماعات جنبش پشتیبانی می کنند، استفاده می شود.
رائلیان از همه ی جنبه های زندگی سرچشمه می گیرند. آنها مشترکاً تمایل زیادی دارند که این سیاره را به بهشت تبدیل کنند. در آن بهشت، علم مهمترین بخش و آزادانه به نفع همه خواهد بود، در حالی که خشونت به عنوان یک بیماری تلقی می شود و در آخر، کاملاً از بین می رود.
اگر علاقه مند هستید تا به یک رائلی تبدیل شوید، لطفاً با جنبش رائلیان کشور محل اقامت خود در زیر تماس بگیرید.

ما رائلی هستیم