پیامی

که از فراسوی ستاره گان می آید

چطور میشود، اگر در بین هزاران رویت بشقاب پرنده که هر سال رخ میدهد، یک نفر عملا مسافر – “هدایت کننده” یکی از این بشقاب پرنده ها را ملاقات کرده باشد؟ و چطور، اگر اطلاعاتی به این شخص توسط انسان فضایی داده شده باشد که راز تاریخی حیات بر روی زمین و آینده محتمل آن را توضیح داده باشد؟ و چه، اگر تمام این اطلاعات چند دهه پیش منتشر شده باشد و توسط هزاران نفر، شامل دانشمندان و مورخان، تصدیق شده باشد؟

آیا شما مایل نیستید چنین کتابی را مطالعه کنید؟

این وبسایت، امکان خواندن این “پیام” فوق العاده که از فراسوی ستارگان می آید، را در اختیار خود شما قرار می دهد.

مراقبه و موسیقی

از مراقبه های هدایت شده رایگان وهمچنین موسیقی توسط رائل لذت ببرید

مراقبه

از مراقبه های هدایت شده توسط رائل لذت ببرید

موسیقی

آهنگ های رانل

چند رسانه ای

آهنگ های دیگر ، فیلم ها

در اینجا شما می توانید کتاب های رایل را در دانلود

زبان های دیگر (کتاب های الکترونیکی)