به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی email
حکومت نوابغ: حکومت مردم، بر مردم، به واسطه ی نوابغ

“جنیوکراسی” یا حکومت نوابغ اولین نسخه اثر کلاسیک رائل، به نسل جدید مجالی می دهد تا یک راه حل جهانی هوشمندانه برای بزرگترین مشکلات بشر اعم از جنگ، گرسنگی، فقر و بهره برداری از نبوغ تحت “مدیوکراسی” درحمایت نیروهای نظامی را از نظر بگذرانند.

به گفته نویسنده این راه حل جنیوکراسی ست به معنی حکومت مشارکتی نوابغی که در یک انتخابات گزیده رأی آورده اند. رائل توضیح می دهد چنین سیستمی – انقلابی اما حقیقتاً عادلانه – در جهت خیر همگان به جای عده اندکی با امتیاز ویژه، و در سطوح مختلف عمل می کند.

بعد از اینکه او کم و کیف کارکرد جنیوکراسی در سطوح متعدد را به تصویر می کشد، از ما می خواهد چگونگی ساختن زندگی بهتر به توسط پیشرفتهای علمی تحت لوای حکومت مشارکتی نوابغ – جنیوکراسی – را از نظر بگذرانیم: حکومتی که در آن یک فرد نتنها مستحق نیازهای اولیه زندگی ست بلکه در حدی که “حق کار کردن با حق کامیابی فردی جایگزین می شود.” آیا جنیوکراسی قابل اجراست؟ رائل تنها از شما می خواهد این کتاب را بخوانید و خودتان تصمیم بگیرید!

کتاب های دیگر رائل

سایر زبانها (کتاب الکترونیکی)