Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email
به استقبال پدران آسمانی مان

این بخش از کتاب شامل پرسشهایی است که پس از انتشار دو کتاب رایل در اواسط دهه هفتاد میلادی و در خلال مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از وی پرسیده شده و پاسخ هایی که رایل به این سوالات داده است.

کتاب های دیگر رائل

سایر زبانها (کتاب الکترونیکی)