آکادمی شادی

عشق ورزی به خود، معنای زندگی و خوشبختی را کشف کنید

رویدادها

رویدادهای بین المللی

آکادمی های شادی و دیگر رویدادهای سیاره ای در سراسر جهان

Femininity-Day-March-8

Femininity Day

International-Happinessday-March-20

International Happiness Day

ET-Embassy-Day

ET Embassy Day

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

Paradism Day

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

GoTopless Day

رویدادهای آنلاین

مراقبه ها، کنفرانس ها و جلسات فلسفی جریان زندگی می کنند

رویدادهای محلی

برای رویدادهای منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل