آکادمی شادی

عشق ورزی به خود، معنای زندگی و خوشبختی را کشف کنید

مناسبت ها

مناسبت های بین الملی

آکادمی های شادی و سایر رویدادهای سیاره ای در سراسر جهان

45th Anniversary of the Second Encounter

International SexEd Day

SEX Education from childhood Sex Ed Day held in November 20th, International Day for Children’s Rights. To ensure the recommendations issued by UNESCO experts, in …

47th Anniversary of The First Encounter

Happiness Academy in Kama

Happiness Academy in Oceania

The BTK Dental Care Project

11th Anniversary of the BTK project

Happiness Academy in South America

Femininity Day

International Happiness Day

مناسبت های آنلاین

آکادمی های شادی و سایر رویدادهای سیاره ای در سراسر جهان

مناسب های محلی

برای مناسب ها در منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل