آکادمی شادی

عشق ورزی به خود، معنای زندگی و خوشبختی را کشف کنید

رویدادها

رویدادهای بین المللی

آکادمی شادی، مراقبه، سخنرانی، جلسات فلسفی و رویدادهای دیگر از سراسر جهان
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
All
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
EVENTS

Happiness Academy Germany-Netherlands

Causes

GoTopless Day

EVENTS

Happiness Academy in Kama

Celebration

Celebration of The Second Encounter

Causes

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th
Celebration

Celebration of The First Encounter

رویدادهای محلی

برای رویدادهای منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل