raelian movement logo_White

ข้อความ
จาก ผู้สร้างของเรา

ที่นี่ที่คุณสามารถได้รับหนังสือทางกายภาพ!

ถ้ายังคงมีความหวังที่จะบันทึกมนุษยชาติ? และเพื่อพบความสุขที่เราทุกคนหมายให้มีมนุษย์?
ขั้นตอนที่เราจําเป็นต้องใช้จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่เขียนโดย Maitreya Rael, หนังสือที่ถ่ายทอดข้อความที่เขาได้รับจากนอกเหนือจากดาว.

คุณต้องการที่จะเป็นเจ้าของหนังสือเหล่านี้สําคัญมากในรูปแบบทางกายภาพ? พวกเขามีอยู่ในขณะนี้!

หนังสือ

หนังสือเล่มนี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ

    เหรียญ

    เลือกพื้นที่ของคุณเพื่อซื้อเหรียญ

    สมาธิสัมผัส

    ปลุกจิตใจโดยตื่นร่างกาย

    เครื่องประดับ