Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ – ฉบับการ์ตูน (PDF)

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ เขียนจากหนังสือ “สาส์นจากต่างดาว – ข้อความจากผู้สร้าง”

หนังสืออื่น ๆ ของราเอล

ภาษาอื่นๆ (e-Books)