raelian movement logo_White

המגן דוד מייצג את האינסוף בחלל. החוצנים שיצרו את האנושות במעבדות הוכיחו כי האינסוף הקטן והאינסוף הגדול הם בעלי מבנה זהה. האטומים שבידינו מכילים גלקסיות זעירות, שבעצמן מכילות כוכבי לכת עם ציוויליזציות זעירות. והגלקסיה שלנו היא חלקיק זעיר באטום ענק המהווה חלק מעולם עצום, וכו', עד אינסוף.

"מה שלמעלה זהה למה שלמטה".

המגן דוד, סמל ראלי המבטא אינסוף
סווסטיקה

הסווסטיקה במרכז מייצגת את האינסוף בזמן. כל דבר ביקום נמצא בשינוי תמידי. למרחב ולזמן אין התחלה וגם לא סוף כי הכל מחזורי בכל הרמות.

"שום דבר לא נוצר, שום דבר לא אובד; הכל משתנה ללא הרף".

הסווסטיקה: סמל העולם העתיק

סמל הסווסטיקה הוא אחד הסמלים העתיקים ביותר על פני כדור הארץ וניתן למצוא אותו בכל הדתות והמסורות, על פני כל היבשות!

סווסטיקה: סמל של שלום