raelian movement logo_White

Raeliánské poselství

Elohim nám vysvětlili, že oni byli vytvořeni vyspělejší rasou lidí, která byla vytvořena vyspělejší rasou lidí a tak dále, do nekonečna. Jsme prostě další článek ve věčném cyklu života, a jednoho dne naši vědci budou cestovat na jinou planetu a vytvářet život stejným způsobem, jako ho Elohim vytvořili na naší planetě.

Elohim nejsou uchvatitelé. Ukázali svou touhu přijít, ale respektují naši možnou volbu říci ne. Je na nás, abychom je pozvali, a naše pozvání je velvyslanectví. To je to nejmenší, co můžeme udělat.
Bez neutrality velvyslanectví, volného vzdušného prostoru a oficiálního přivítání by neohlášené a nežádoucí přistání mělo obrovské politické, hospodářské a sociální reakce s katastrofálními důsledky na celém světě. Vzhledem k tomu, Že Rael je jejich velvyslanec na Zemi, Elohim nepodpoří žádnou vládu, náboženství nebo ideologii kromě Raeliánské filozofie. Proto přijdou, jenom když bude postaveno jejich velvyslanectví. Taková je jejich láska a úcta k nám.

Protože neohlášené a nežádoucí přistání by bylo rozruchem a světové vlády by na ně pohlížely jako na útočníky, což by vedlo k vyhrožování odvetou ze strany armád. Jediný způsob, jak se tomuto katastrofálnímu scénáři vyhnout, je zvýšit povědomí o tom, kdo jsou Elohim, a nejprve šířit Raelovo poselství po celém světě. Teprve pak si můžeme představit návrat našich Stvořitelů, kteří nás milují a kteří se chtějí oficiálně setkat s našimi světovými vládami, aby se mohli podělit o své vědecké dědictví.

Raeliánská filozofie je o porozumění spíše než o věření. To je přesně důvod, proč Rael žádá, abychom mu slepě nevěřili, ale spíše ať uděláme vlastní výzkum a pak si vyvozujeme vlastní závěry po přečtení jeho knihy „Inteligentní design – Poselství od Stvořitelů“.

To, co je napsáno v Raelově knize, je potvrzeno a podpořeno všemi starověkými náboženskými spisy, legendami, tradicemi, stejně jako moderní vědou. Důkazy o stopách kontaktů mezi lidstvem a bytostmi z jiné planety lze nalézt v celé naší historii a na všech kontinentech. Kromě toho, mnoho z našich vědeckých průlomů dosažených v posledních několika desetiletích se mělo stát, jak je Rael zmínil před více než 40 lety.

Raeliánské hnutí

Ne. Raeliánské hnutí je nezisková organizace, která nevyplácí žádný plat svým členům, včetně Raela. Všichni členové jsou dobrovolníci, kteří chápou velikost Raelova poslání a kteří darují část svého volného času.
Aby se zajistilo, že peníze z hnutí NEJSOU použity na vyplácení platu Raelovi, tak existuje samostatná organizace s názvem „Raeliánská Nadace“, která podporuje Raela finančně. Raeliáni mohou přispět této nadaci, pokud si to přejí, ale není to povinné.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je stále založena na měnovém systému, Raeliánské hnutí je také závislé na peněžitých darech k financování svých aktivit po celém světě.

Peněžité dary pro Raeliánské hnutí se používají pro naše dva hlavní cíle:
1) Informovat lidstvo o poselstvích, které Raelovi poskytli Elohim (letáky, plakáty, billboardové reklamy, přednášky, placení za hostování těchto webových stránek atd.) a
2) Vybudovat ambasádu pro oficiální přivítání Elohim.

Jako Raeliáni jsme ateisté, což znamená, že nevěříme v nadpřirozeného, nehmatatelného Boha. Chápeme, že když naši předkové mluvili o ‚Bohu‘ jako o božstvu, ve skutečnosti mluvili o vědecky vyspělé mimozemské civilizaci označované jako „Elohim“ v hebrejské Bibli, slovo, které se doslovně překládá: „Ti, kteří přišli z oblohy“, nebo „Nebeští lidé“, jak jim říkají domorodci. Kvůli nedostatku vědeckého porozumění v době, kdy jsme měli svět plný pověr, mystiky a klamu.

Elohim, kteří jsou o 25 000 let vědecky vyspělejší než my, nevytvořili vesmír, ale místo toho přišli na Zemi v době, kdy byla bez života a nakonec vybudovali obrovské laboratoře, ve kterých vědecky zkonstruovali veškerý život pomocí pokročilé genetické inženýrské technologie. Začali s jednoduchými organismy a nakonec vytvořili lidské bytosti „k obrazu svému“, jak je uvedeno v bibli—Genesis 1:26. Dnes žijeme ve věku vědy a můžeme pochopit a přijmout hodnověrnost takového mimořádného vědeckého díla.

Zatímco lidé, kteří věří v Boha, také věří, že Bůh je Stvořitelem vesmíru, Raeliáni mají jiný postoj. Elohim byli schopní ukázat, že vesmír je nekonečný jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Pojetí nekonečného vesmíru je pro mnohé těžké pochopit, protože se jednoho dne narodíme a zemřeme druhý; proto je snadné předpokládat, že všechno kolem nás má konečnou povahu. Ale v nekonečném vesmíru není ani začátek, ani konec. Všechno co ve vesmíru existuje, vždy existovalo a vždy bude existovat.
Brzy budeme cestovat na jinou planetu, abychom na ní vytvořili život stejným způsobem, jakým to pro nás udělali Elohim, a proto se sami staneme „bohy“.

V etymologickém smyslu slova ano. Slovo ‚náboženství‘ bylo používáno, zneužito a zneužíváno v průběhu věků tolikrát, že není divu, že mnoho lidí se dnes vyhýbá všemu, co je označeno jako „náboženství“, a nedotklo by se ho ani tří metrovou tyčí. Ve stejnou dobu má mnoho lidí špatnou představu o tom, co ‚náboženství‘ opravdu znamená, a pohlížejí na něj jako na typ víry v božstvo. Slovo „náboženství“ pochází z latinského slova „Religare“, což znamená „vytvořit spojení“, ať už se jedná o spojení mezi lidmi nebo mezi Stvořiteli lidstva a jejich stvořením, nebo mezi lidmi a hvězdami, nebo mezi Zemí a oblohou atd.

Na tom opravdu nezáleží, protože nejdůležitější je ‚vytvořit toto spojení.‘

Kromě toho, stejně jako Buddhismus, je Raeliánství ateistické náboženství, což znamená, že Raeliáni ‚nevěří v ‚boha‘, protože Bůh neexistuje. V původní hebrejské Bibli je napsáno „Elohim“ (ne „bůh“), které je množném čísle a doslova se překládá „ti, kteří přišli z oblohy.“

Je také důležité pochopit, že zatímco Raeliáni nevěří v ‚boha‘, stále přijímáme představu, že existují Stvořitelé a stále uznáváme všechny velké dávné Proroky, jako Ježíše, Mohammeda, Mojžíše, Buddhu atd., kteří byli všichni Poslové poslaní našimi Svořiteli Elohim, v různých časech v celé naší historii vedli lidstvo po cestě moudrosti. Až bude lidstvo připraveno je přivítat s láskou a úctou, kterou si zaslouží, proroci se vrátí ve společnosti Elohim na ambasádu, kterou vybudujeme.

Ano, všichni jsou vítáni, aby se zúčastnili našich neformálních raeliánských setkání. Hlavní Raeliánskou událostí je každoroční Akademie štěstí, která se koná na každém kontinentu, viz naše sekce akcí pro další podrobnosti.

Clonaid byl iniciován Maitreya Raelem v roce 1997, protože klonování lidí je prvním krokem k vědeckému věčnému životu, jak popisují Elohim. V roce 2000, po silném zájmu o myšlenku klonování lidí z celého světa, se Rael rozhodl předat projekt Clonaid Dr. Brigitte Boisselierové, Raeliánské biskupce, aby mohla začít pracovat na skutečném klonování první lidské bytosti.

Od té doby je Clonaid zcela nezávislý na Raeliánském hnutí. Ani Rael, ani Raeliánské hnutí do něj nepřinášejí žádné finanční prostředky a nemají s Clonaidem vůbec žádný vztah, kromě jejich morální podpory týkající se klonovacích technologií. Pro více podrobností navštivte clonaid.com.

Svastika předchází Hitlera o tisíce let. Byla používána jako symbol štěstí, než ji Hitler unesl. Vložená do Davidovy hvězdy, to je nejstarší symbol známý lidstvu a je symbolem Elohim, našich Stvořitelů. Představuje nekonečno v čase (Svastika) a prostoru (Davidova hvězda).

S jejich 25.000 let vědeckého předstihu před námi, byli Elohim schopní vědecky dokázat, že vesmír je nekonečný v čase—což představuje Svastika, kde čas je nepřímo úměrný hmotnosti—a prostoru (makro- a mikrokosmos)—jak představuje Davidova hvězda s oběma trojúhelníky směřujícími opačnými směry (to, co je nahoře, je jako to, co je dole).
Poznejte pravdu o tomto symbolu „štěstí“ na ProSwastika.org.

Raelián je někdo, kdo veřejně uznává Elohim jako tvůrce lidstva. Každý rok nabízí čtyři příležitosti, jak toho dosáhnout prostřednictvím účasti na demystifikovaném raeliánském křestním obřadu, nazývaném Přenos buněčného plánu.

Čtyři určená data jsou také oficiálními raeliánskými svátky:

  • První neděle v dubnu: den, kdy Elohim stvořili prvního člověka na Zemi.
  • 6. srpna: den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu.
  • 7. října: den, kdy se Rael podruhé setkal s Elohim v roce 1975.
  • 13. prosince: den, kdy se Rael poprvé setkal s Elohim v roce 1973.

Obřad baptismu se koná v 15:00 místního času po celém světě. Neexistuje žádný poplatek, abyste se stali Raelianem.

Aktivními členy jsou Raeliáni, kteří přispívají k cílům organizace a pomáhají transformovat tento svět, aby připravili lidstvo na nejdůležitější událost v historii – návrat Elohim na Zemi.

Pro více informací o tom, jak se stát Raeliánem a/nebo aktivním členem Raeliánského hnutí, obraťte se prosím na Raeliánské hnutí vaší země.

Raeliánské hnutí čítá téměř 100 Čestných průvodců – mužů a žen, kteří nejsou Raeliáni, ale kteří stejně jako Raeliáni zasvěcují svůj život změně světa snižováním násilí, odsuzováním nespravedlnosti, vládní korupce a vykořisťování, eliminují tabu související s božstvím a prosazují lidská práva. Kompletní seznam Čestných průvodců naleznete zde.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie